นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมกับคณะทำงาน ในการเตรียมป้องกันและให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

    2016-12-09 10:52:27
    8 ธ.ค.59 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมกับคณะทำงาน ในการเตรียมป้องกันและให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่มจังหวัดสงขลา (ส่วนหน้า) ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม(ส่วนหน้า) โดยมีนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ในพื้นที่อำเภอระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ และสิงหนครเข้าร่วมประชุม ทั้งนีี้เพื่อติดตามและรายงานสถานการณ์ ประสานขอรับการสนับสนุนทรัพยากร และบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุน พร้อมทั้งอำนวยดำเนินการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และประสานการปฏิบัติจากทุกภาคส่วน รวมถึงการตอบสนองการร้องขอในทุกๆด้านที่จำเป็น โดยมีการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลระโนด ซึ่งในส่วนของ อบจ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ในฐานะเป็นรองหัวหน้าคณะทำงาน ก็พร้อมให้การสนับสนุน ซึ่งนายอำเภอสามารถที่จะประสานงานมาได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเพื่อขอรับการสนับสนุน