นายก อบจ.สงขลา กล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2016-12-06 10:26:46
    เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา กล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คือโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ และโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ พร้อมชมการแสดงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ซึ่ง อบจ. สงขลา มุ่งเน้นการเรียนการสอน โดยเน้นความสามารถเฉพาะทาง ด้านการกิฬา ศิลปการดนตรี และเทคโนโลยีการเกษตร