ปลัด อบจ.สงขลา ตรวจติดตามงานลู่ยางสังเคราะห์ สนามกีฬาอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

    2016-12-02 10:56:23
    เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นายสำรวม รักษาพราหมณ์ ปลัด อบจ.สงขลา ตรวจติดตามงานลู่ยางสังเคราะห์ สนามกีฬาอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา