นายก อบจ.สงขลา กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ

    2016-11-29 14:44:32
    เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ โดยมีวิทยากรจากกรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมการแพทย์ทหารเรือ ฐานทัพเรือสงขลา กองเรือภาคที่ 2 โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา เป็นต้นร่วมเป็นวิทยากร โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอยด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินสงขลา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 65 คนจาก 14 หน่วยงานเข้ารับการอบรม จากสถานการณ์การเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ของจังหวัดสงขลา มักประสบอุบัติเหตุจากการจมน้ำอยู่เสมอ จากสถิติพบว่า อำเภอสงขลา เป็นอำเภอที่มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำมากที่สุด เนื่องจากเป็นพื้นที่ชายหาด ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวมากที่สุด จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำมากกว่าปกติ ดังนั้นน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและช่วยส่งเสริมสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมไว้รับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงต้องอาศัยแพทย์ พร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่มาช่วยปฏิบัติงาน และเพื่อให้การปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉินเกิดประสิทธิภาพ จึงต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ และทักษะในการที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้ ตั้งแต่การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จนถึงการฟื้นคืนชีพ ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ การกู้ชีพ และช่วยชีวิตทางน้ำขึ้นมา 1 รุ่น อันจะนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดสงขลา ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ สังคมและประเทศชาติต่อไป จึงได้จัดอบรมระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 59 ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา