นายก อบจ.สงขลา ทำพิธีมอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่ อปท.

    2016-11-29 14:35:17
    เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ทำพิธีมอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทั้งนี้เป็นการเพิ่มเครือข่ายพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสงขลา เป็นการบูรณาการทางการแพทย์ฉุกเฉินอย่างจริงจัง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งประสบปัญหาทั้งด้านอุบัติเหตุ โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ ซึ่งการแพทย์ฉุกเฉินสามารถช่วยชีวิตประชาชน ลดการสูญเสียและทุพพลภาพ ซึ่งขณะนี้มีรถพยาบาลรวมทั้งสิ้น 128 คัน เพื่อให้บริการแก่ประชาชน โดยการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกตำบลของจังหวัดสงขลา ตามสโลแกนทีว่า หนึ่งตำบล หนึ่งกู้ชีพ โดยมีเป้าหมายให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทีมกู้ขีพที่มีความพร้อม ในการเผชิญเหตุ และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการเพิ่มพูนความรู้ วิธีการใช้อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆภายในรถทางการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคคลากรในการแพทย์ฉุกเฉิน ได้มีประสิทธิภาพและประสิทธผลในการข่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที และครบวงจร