รองนายก อบจ.สงขลา กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบการแพทย์ฉุกเฉินในการสื่อสาร

    2016-11-24 14:45:08
    เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบการแพทย์ฉุกเฉินในการสื่อสาร และส่งต่อข้อมูลด้วยระบบ Operation Inrormation System (OIS) ในรุ่นที่ 2 ของการอบรม โดยมีบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินจาก อปท.ในจังหวัดสงขลาเข้ารับการอบรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้กับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิมธิภาพในการเข้าถึงการข่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และผู้ป่วยได้ทันท่วงที ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่ง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน