พิธีเปิดโครงการค่ายพลังเยาวชนต่อต้านยาเสพติดจังหวัดสงขลา ปี 2 (รุ่นที่ 2)

    2016-11-17 16:10:33
    17 พ.ย. 59 นายวิมล วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการศึกษาฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการค่ายพลังเยาวชนต่อต้านยาเสพติดจังหวัดสงขลา ปี 2 (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 17 – 19 พ.ย. 59 ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ปราศจากยาเสพติด และสามารถขยายผลไปสู่คนรอบข้างได้ โดยจัดให้มีกิจกรรมการอบรม บรรยายให้ความรู้ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝึกการเป็นวิทยากร และกิจกรรม Walk Rally ซึ่งมีเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ อ.สทิงพระ,อ.สิงหนคร,อ.กระแสสินธุ์,อ.ระโนด และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน