รองนายก อบจ.สงขลา บรรยายให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงาน หัวข้อโครงสร้างและการบริหารงานของ อบจ.สงขลา

    2016-11-14 16:19:50
    14 พ.ย.59 ดร.อับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมให้เกียรติบรรยายให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงาน หัวข้อ “โครงสร้างและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา” และฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ “การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ : ปัญหาและการปรับตัวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา” ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา