พิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอันเนื่องมาจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม

    2016-11-10 17:05:04
    10 พ.ย.59 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอันเนื่องมาจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ณ หน้าอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมี ผอ.กองกิจการพลเรือน กองเรือภาค 2 ตัวแทนจากป.พัน 5 ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 ผู้บริหารจาก อปท.ในจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ มูลนิธิ สมาคม และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีอบจ.สงขลาได้ตระหนักถึงภารกิจและภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ดังนั้นเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อน และให้การช่วยเหลือประชาชน ในอันที่จะทำให้เข้าถึงเผชิญเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นและให้ความช่วยเหลือได้ทันที วันนี้หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เขต12 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก และ อบจ.สงขลาก็ต้องมีความพร้อมที่จะร่วมกับท้องถิ่นในทุกระดับเพื่อที่จะทำการช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที ดังนั้นจึงต้องมีการรวมตัวจากหลายหน่วยงานมาทำการฝึกซ้อม เพื่อให้เกิดความชำนาญ และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนต่างๆของเครื่องมือเครื่องใช้ ซึ่งทาง อบจ สงขลาได้มีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งเรือ เครื่องชูชีพ รถพยาบาล พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ตลอดจนในเรื่องของชีวิต ซึ่งเรามีศูนย์ประสานงาน 1669 คอยรับแจ้งเหตุ และให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ฉะนั้นสาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้น ถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมก็จะเป็นการช่วยเหลือได้ทันท่วงที และทำให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินน้อยลง จากการที่ทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือในทุกๆด้าน ดังนั้นจึงต้องมีความพร้อมเพื่อเลี่ยงจากความสูญเสียให้น้อยที่สุด และจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เมื่อภัยเกิดขึ้น