ผอ.กองช่าง ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสนามกีฬาตำบลท่าประดู่

    2016-11-09 09:07:48
    เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่ ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสนามกีฬาตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.600 กม.