นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ

    2016-11-03 15:12:25
    เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ในฐานะประธานสำนักเลขาธิการ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีวาระการประชุมคือ การเตรียมการแข่งขันในเรื่องของส่วนต่างๆ ตั้งแต่เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน การมอบภารกิจ และแนวทางการดำเนินงานจัดการแข่งขันของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ การประกาศชนิดของกีฬาที่จัดการแข่งขัน ตลอดจนถึงการจัดทำแผนปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย แผนการใช้จ่ายงบประมาณการแข่งขัน และกำหนดวันแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35