นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดสงขลา

    2016-10-26 16:27:05
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดสงขลา การประชุมครั้งนี้ เพื่อเตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดสงขลา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ซึ่งทางสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล และจะมีการจัดกิจกรรมกันทุกจังหวัดในประเทศไทย ในส่วนของจังหวัดสงขลา จะได้มีการรวมตัวจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะร่วมกันแสดงพลังการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งจะใช้กรอบแนวความคิดที่ว่า ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นประเทศโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล