ปลัด อบจ.สงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ร.5

    2016-10-25 15:39:56
    เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 นายสำรวม รักษาพราหมณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำกล่าวถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งในวันที่ 23 ตุลาคม 2559 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์