การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2559

    2016-10-20 15:57:32
    เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ในฐานะเป็นคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เข้าร่วมรับฟังการกล่าวรายงาน จากนายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา ในส่วนของการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อขอรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามมิติที่กำหนดคือ ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ด้านการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา