กองช่าง ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนากัน

    2016-10-13 10:29:08
    เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 กองช่าง ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนากัน ต.บ้านโหนด - บ้านทุ่งเภา ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา