นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในที่ประชุมการเตรียมการดำเนินงานศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ

    2016-10-11 11:41:32
    เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในที่ประชุมการเตรียมการดำเนินงานศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นางประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา พร้อมด้วย ปลัด รองปลัด อบจ.สงขลา และคณะข้าราชการ เข้าร่วมประชุม โดยได้ติดตามเรื่องของการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา