กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมถนนสายบ้านบ่อป่า - บ้านบางเขียด อ. สิงหนคร จ.สงขลา

    2016-10-11 11:37:42
    เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมถนนสายบ้านบ่อป่า - บ้านบางเขียด อ. สิงหนคร จ.สงขลา