ประธานกรรมการ ปปจ.สงขลา เข้าพบนายก อบจ.สงขลา

    2016-10-04 09:18:58
    เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ ประธานกรรมการ ปปจ.สงขลา และนายศรชัย ชูวิเชียร ผอ.ปปช.สงขลา พร้อมคณะ ได้เข้าพบ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เพื่อแสดงความยินดี ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรทองเชิดชูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2559 ทั้งได้สนทนาร่วมกันในหลายหัวข้อ พร้อมด้วย นายสำรวม รักษาพรหมณ์ ปลัด อบจ.สงขลา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา