ปลัด อบจ.สงขลา ตรวจงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหน้าวัดโพธิ์ ต.คลองหอยโข่ง

    2016-09-26 09:57:54
    เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 นายสำรวม รักษาพราหมณ์ ปลัด อบจ.สงขลา ตรวจงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหน้าวัดโพธิ์ ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง - บ้านวังเชียด ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ พร้อม สจ.สุคนธ์ เรืองกูล และกรรมการประชาคม