นายก อบจ.สงขลา เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฎิบัติงานที่เหมาะสม

    2016-09-22 10:08:04
    เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชิญให้นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฎิบัติงานที่เหมาะสม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยตรวจสอบ ซึ่งมีผู้ว่า สตง. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ปปช. รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และดำเนินรายการโดย รศ.วีระศักดิ์ เครือเทพ ทั้งในช่วงเช้าและบ่าย โดยช่วงเช้า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพ