นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฏหมายกำหนดแผนฯ

    2016-09-21 14:01:01
    เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฏหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล