รองนายก อบจ.สงขลา เข้ารับประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

    2016-09-21 09:25:45
    20 กันยายน 2559 ดร.อับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้ารับประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดสงขลา ในงานมหกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม CSR และการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปของจังหวัดสงขลา ณ ห้องสมิหลา 1 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับการจัดงานมหกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความร่วมมือในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต ต่อกลุ่มเป้าหมายที่ยังรอรับการช่วยเหลือในสังคมให้มีความเข้มแข็งด้านร่างกายและจิตใจต่อไปภายในงานจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การมอบป้ายซ่อมแซมบ้านและเงินช่วยแหลือผู้ด้อยโอกาส , การมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรดีเด่นภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ด้านสังคม การศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ที่มีผลงาน CSR , การจัดนิทรรศการ , การมอบใบอนุญาตแก่ผู้แทนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และการจัดทำบันทึกความร่วมมือการบูรณาการระบบฐานข้อมูลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ , การจัดเวทีเสวนา เรื่อง “ผลการดำเนินงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดสงขลา” , การจัดเวทีเสวนาย่อย เรื่อง “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดสงขลา” เป็นต้น