รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

    2016-09-20 15:57:41
    วันที่ 20 กันยายน 2559 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรม การให้ความรู้ทางกฎหมายกับผู้ปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านหลักกฎหมายและระเบียบ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงตัวแทนภาคประชาชน ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้