ปลัด อบจ.สงขลา ติดตามงานก่อสร้างถนน พร้อมสะพาน คสล. สายบ้านนากัน - บ้านทุ่งเภา

    2016-09-20 13:55:23
    วันที่ 20 กันยายน 2559 นายสำรวม รักษาพราหมณ์ ปลัด อบจ.สงขลา ติดตามงานก่อสร้างถนน พร้อมสะพาน คสล. สายบ้านนากัน - บ้านทุ่งเภา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา