นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับ นายจิรายุ นันท์ราธร หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

    2016-09-20 11:19:27
    เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้การต้อนรับ นายจิรายุ นันท์ราธร หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๘ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม และรับทราบการดำเนินงานการให้บริการศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 อบจ.สงขลา ศูนย์ CCTV อบจ.สงขลา ศูนย์ 191 จังหวัดสงขลา เพื่อรับทราบผลการปฎิบัติภารกิจ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา