อบจ.สงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    2018-04-09 14:40:07
    วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย อาจารย์กิตติพันธ์ เอกอารีสกุล อาจารย์ประจำรายวิชา ในโครงการศึกษาดูงานการบริหารโครงการของภาครัฐ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากประสบการณ์จริงในการบริหารโครงการของภาครัฐ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้เล็งเห็นว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นองค์กรภาครัฐตัวอย่างในการบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพในหลาย ๆ โครงการ อาทิ กรณีศึกษาการบริหารโครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุและโครงการส่งขลาศูนย์กีฬาภาคใต้ ซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดียิ่งต่อการทำความเข้าใจของนักศึกษาในรายวิชานี้จำนวน 49 คน ไปศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การบริหารโครงการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ” และเข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างอาคารบริบาลผู้สูงอายุและโครงการสงขลาศูนย์กีฬาภาคใต้