นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

    2016-08-30 10:19:21
    เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ณ ถนนจะนะ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีคณะผู้บริหาร อบจ.สงขลา ธนารักษ์จังหวัดสงขลา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ปลัดเทศบาลนครสงขลา กลุ่ม อสม. ชุมชนโอทอป และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ซึ่งทาง อบจ.สงขลา ได้จัดทำโครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ โดยการสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน เป็นการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย ตลอดจนถึงการรณรงค์ขับเคลือน การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจในการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายในศูนย์ เพื่อเป็นการช่วยกระจายตลาดสินค้าแก่ผู้ผลิตสินค้าชุมชน ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา โดยการประสานงานกับเครือข่ายสินค้า OTOP ซึ่งจะเป็นสินค้าที่มาจากขุมชน นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ฮาลาล และสินค้าอีกมากมายที่ จำหน่ายในศูนย์ ทั้งยังถือเป็นศูนย์ที่จะสาธิตสินค้าของชุมชน และจะนำมาสู่ความเข้มแข็งของประชาชน ตลอดจนถึงเรียนรู้ระบบสหกรณ์ และการออม เพราะถ้าเราไม่ออมในวันนี้จะมีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายในวัยผู้สูงอายุ