กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายบ้านจะทิ้งพระ บ้านคูขุด

    2016-08-26 10:44:33
    เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายบ้านจะทิ้งพระ บ้านคูขุด ( สายโตนดรอบ ) อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน