รองนายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลจันดี

    2016-08-25 14:05:42
    เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลจันดี ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยเทศบาลตำบลจันดี ได้นำคณะกรรมการการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าในบทบาทหน้าที่ของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน