นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

    2016-08-22 09:53:53
    เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี พร้อมทั้งสรุปนโยบาย และโครงการฯ ที่รายงานจากนายก อบจ.สงขลา เพื่อประเมินและคัดเลือกองค์กรส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ประจำปี 2559 โดยมี ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ จากสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มาเป็นประธานฯ พร้อมคณะกรรมการ ซึ่งคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด ผอ.กอง หน.ฝ่าย ร่วมให้การต้อนรับ ณ อบจ.สงขลา