กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ สายบ้านโตนดด้วน - บ้านท่าคุระ

    2016-08-16 14:39:44
    เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ สายบ้านโตนดด้วน - บ้านท่าคุระ เขตเทศบาลเชิงแส อ.กระแสสินธ์ จ.สงขลา เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน