นายก อบจ.สงขลา ร่วมรับฟังการประชุม เรื่องวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์สงขลาในระยะยาว (20 ปี)

    2016-08-10 10:35:26
    เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมรับฟังการประชุม เรื่องวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์สงขลาในระยะยาว (20 ปี) ซึ่งจัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมพาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต หัวหน้าคณะวิจัย เรื่อง วิสัยทัศน์และยะทธศาสตร์เมืองสงขลา 2580 และ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ที่ปรึกษาคณะวิจัยและอดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เป็นวิทยากร ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราขการ ตัวแทนจากธนาคารแห่งปนะเทศไทย ตัวแทนBOI ผู้บริหารจาก อปท. นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย นายกสมาคมฯ โลเจสติก ประธานสภาอุตสาหกรรมและหอการค้าจังหวัดสงขลา และภาคเอกชนร่วมเวทีสัมมนา ทั้งนี้เพื่อ มาช่วยกันพัฒนาจังหวัดสงขลาให้ก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหา และพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนสงขลาให้มีความเจริญก้าวหน้า และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีเป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจน