ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2559

    2016-07-29 14:58:48
    29 ก.ค.59 นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2559 หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสร้างและซ่อมบำรุงทางสำหรับพนักงานขับเครื่องจักรกล ณ ห้องประชุมศรีเกียติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีการบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในงานสร้างและซ่อมบำรุงทาง และสามารถเพิ่มพูนทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ตลอดจนตระหนักในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ในหัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทางหลวง” บรรยายโดย นายพรเทพ ธีรกุล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ และหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสร้างและซ่อมบำรุงทางสำหรับพนักงานขับเครื่องจักรกล” บรรยายโดย นายชัยโรจน์ จันสุกสี วิศวกรโยธาชำนาญการ และนายสาโรจน์ ขุนจันทร์ นายช่างเครื่องจักรกลชำนาญงาน จากศูนย์สร้างทางสงขลา