นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย

    2016-07-27 14:07:55
    เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย ตามโครงการมีส่วนร่วมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวให้โอวาท และนายพิษณุ หลีหีม สมาชิกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียติในพิธีเปิด สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุปะสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และปลูกจิตสำนึกถึงความซื่อสัตย์ สุจริต เน้นการมีจิตสาธารณะ โดยได้รับเกียติจากนายธนกฤต นาคจารุพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 3 พร้อมทีมงาน,ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ และ อาจารย์รัชชพงศ์ ชัชวาล และคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในจังหวัดสงขลา จำนวน 12 โรงเรียน ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้