อบจ.สงขลา หล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา 9 วัด อ.นาหม่อม และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

    2016-07-15 09:24:11
    องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา 9 วัด อ.นาหม่อม และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสืบสานประเพณีอันดีงามให้ดำรงคงอยู่กับท้องถิ่นตลอดไป