นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์พงษ์ไพร

    2016-07-11 09:57:59
    8 ก.ค.59 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์พงษ์ไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาแสก โรงเรียนบ้านดินลาน และโรงเรียนบ้านหน้าควน เข้าร่วมโครงการ โดยมี หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่จาก อบจ.สงขลา ร่วมต้อนรับ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเพื่อให้รู้จักในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และต้นไม้ และจะได้เรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการอนุรักษ์รักษาผืนป่าให้อยู่คู่กับชุมชน โดยมีหลายหน่วยงานร่วมกันจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งเมื่อเยาวชนได้ผ่านการอบรมแล้ว จะได้นำความรู้ที่ได้นำไปใช้ และนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อทั้งเพื่อน พ่อแม่ พี่น้อง ให้รู้ถึงความสำคัญของการปลูกป่า และจะมีคุณค่าอย่างยิ่งจากการเข้าค่ายในครั้งนี้นำไปใช้ เผยแพร่ทั้งชุมชนและครอบครัวต่อไป โดยทาง อบจ.สงขลา ได้จัดสรรงบประมาณในการอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่สอง