นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 7 ปี 2559

    2016-07-08 10:01:26
    เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 7/2559 โดยดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ, เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2559, เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา, แนะนำข้าราชการใหม่, รายงานสถานการณ์คลัง, รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 3, การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง, การจัดทำแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง, การขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง, สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA : สถ-อปท.) ประจำปี 2559, สรุปผลการประเมินขั้นต้นจากการลงตรวจประเมินในพื้นที่ รางวัลการบริหารจัดการที่ดีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภททั่วไป ประจำปี พ.ศ.2559 และการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 อบจ.สงขลา