โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2559

    2016-07-07 16:27:23
    เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา กล่าวต้อนรับและสรุปนโยบายที่เกี่ยวข้อง โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2559 (ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม) ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี อบจ.สงขลา