นายก อบจ.สงขลา แวะเยี่ยมเยียน พร้อมให้โอวาท นักเรียนรร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์ และรร. อบจ.พิทยานุสรณ์

    2016-07-05 09:59:57
    4 กรกฎาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา แวะเยี่ยมเยียน พร้อมให้โอวาท นักเรียนโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ และโรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์ ซึ่งท่านนายกได้กล่าวไว้ 3 เรื่อง คือ เรื่องการออม ซึ่งจะมีการตรวจสอบนักเรียนที่ละเลย ว่าใครออมหรือไม่อย่างไร เรื่องความมีระเบียบเรียบร้อย การสร้างวินัย ให้เกียรติครู อาจารย์ จะทำให้เรารู้จักกฏกติกาด้วย และสุดท้ายเรื่องความสะอาด ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนทุกคนนำไปปฏิบัติ และให้ทุกคนช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยการรู้จักทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ทั้ง 3 ด้านคือ ด้านกีฬา ด้านดนตรี และด้านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่