กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ขุดลอกคลองปะโอ

    2016-07-05 09:57:37
    4 กรกฎาคม 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ขุดลอกคลองปะโอ หมู่ที่ 5 ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา