พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา

    2016-07-04 15:49:32
    4 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยนายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “ส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา (ห่วงใครให้ใส่หมวก) ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ อบจ.สงขลา ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา จัดทำโครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ในหน่วยงานรวมถึงประชาชนในพื้นที่ ปฏิบัติตนและให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและสร้างมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในหน่วยงาน โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดสงขลา (139 แห่ง) เข้าร่วมโครงการ และคัดเลือกให้เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมโครงการ