นายก อบจ.สงขลา ประชุมปรึกษาหารือเรื่องพลังงานและเชื้อเพลิงในจังหวัดสงขลาในการพัฒนาท้องถิ่น

    2016-07-04 15:19:59
    4 กรกฎาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประชุมปรึกษาหารือเรื่องพลังงานและเชื้อเพลิงในจังหวัดสงขลาในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย, พลังงานจังหวัดสงขลา และบริษัท CEC International,Ltd เพื่อหามาตรการร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนารายได้ของท้องถิ่น