นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะอาสาสมัครตำรวจชุมชนสงขลา

    2016-07-04 10:22:23
    3 กรกฎาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม เสริมสร้างศักยภาพ และเพิ่มพูนทักษะอาสาสมัครตำรวจชุมชนสงขลา ต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 3 จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สภาองค์กรและเทศบาลนครสงขลา ณ ห้องประชุมค่ายพักแรมสวนสัตว์สงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งอบจ.สงขลา องค์กรสภาชุมชนสงขลา มีความตั้งใจให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ซึ่งทำให้ประเทศสูญเสียคุณค่าไปมาก ดังนั้น จึงสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถนำความรู้จากการอบรม ครั้งนี้มาช่วยดูแลความเป็นอยู่ในชุมชนได้ อบจ.สงขลา ได้ให้ความสำคัญต่อชุมชน ทั้งในเรื่องรถตรวจการณ์ กล้อง CCTV ในชุมชน ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยสนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉินทุกตำบล จึงถือว่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด