สัมมนาเรื่องการพัฒนาที่มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area-based Approach) จังหวัดสงขลา

    2016-07-01 09:50:01
    1 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. นายวิโรจน์ ทัฬทะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายให้ ร่วมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาที่มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area-based Approach) จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมบีพี สมิหลา สงขลา จัดโดย คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมี พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดการสัมมนา