การจัดแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35

    2016-07-01 09:37:00
    30 มิ.ย.59 ( 15.00 น.) จังหวัดสงขลา จัดแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฏาคม 2560 ซึ่งผู้แถลงข่าวประกอบด้วย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลาและนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผศ.อ้อยทิพย์ พลศรี รองอธิการบดี ม.ราชภัฏสงขลา ซึ่งจังหวัดสงขลาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี พ.ศ.2560 ซึ่งขณะนี้จังหวัดสงขลามีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน 100 เปอร์เซ็นต์ โดยคนสงขลาทุกคนจักต้องมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเป็นเจ้าภาพการแข่งขันอย่างสุจริตและยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อสร้างมาตรฐานสากลในการแข่งขัน เรามีความพร้อมในทุกๆเรื่อง ในการให้การต้อนรับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ที่จะมาเยือนจังหวัดสงขลา ซึ่งในปีหน้าทางจังหวัดจะประกาศให้สงขลาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ดังนั้นทางจังหวัดจึงอยากเห็นทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดี ในการที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งชิาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติในครั้งนี้ โดยการข่วยเผยแพร่บอกกล่าวทุกหน่วยงาน ทุกท้องที่ในการช่วยประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ และเชิญชวนพี่น้องจากทั่วประเทศให้มาเที่ยวจังหวัดสงขลาในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจเมืองสงขลา และในส่วนของนักกีฬา ทุกคนต้องมีสปิริต เพื่อสร้างความรักความสามัคคี และสร้างความสุขให้คนสงขลาและทุกคนที่มาเที่ยว เพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดสงขลา ได้มีความภาคภูมิใจในเมืองสงขลา จึงต้องร่วมใจร่วมพลังกัน และให้เกิดกระแสการตื่นตัวในการออกกำลังกายในการเล่นกีฬา หลังจากเกมจบ เราจะมีสนามกีฬาที่ดี มีเมืองที่สวยงามน้ำใส มีความรักความสามัคคีและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่สำคัญจะเกิดความเชื่อมั่นในการรองรับในการที่จะจัดการแข่งขันกีฬาทึ่ใหญ่ขึ้นในโอกาสต่อไป