พิธีมอบธง และแถลงข่าว การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่35

    2016-06-30 10:30:53
    29 มิ.ย 59 ( เวลา 13.30 น.) พิธีมอบธง และแถลงข่าว การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี ม.ทักษิณ ผศ.อ้อยทิพย์ พลศรี รองอธิการบดี ม.ราชภัฏสงขลา ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ ฝ่ายส่งเสริมกีฬา นายเกียรติศักดิ์ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเป็นเลิศ นายเกียรติกร สุภาภรณ์ ผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ และผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมทั้งพิธีลงนามสัญญาการเป็นเจ้าภาพ ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยกับจังหวัดเจ้าภาพ คือจังหวัดสงขลา และพิธีรับธงกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และธงกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 มีนายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นผู้ทำพิธีมอบ โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ร่วมรับมอบ ทั้งนี้ตามที่จังหวัดสงขลาได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั่งที่ 45 สงขลาเกมส์ ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 20 - 30 มิถุนายน 2560 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 สมิหลาเกมส์ ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฏาคม 2560 ดังนั้นจึงได้กำหนดวันมอบธงการแข่งขันพร้อมทั้งการแถลงข่าวขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพมหานคร