กองช่าง อบจ.สงขลา ทำการเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง

    2016-06-29 09:08:10
    28 มิถุนายน 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ทำการเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว จาก อบต.ดีหลวง มาติดตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านคูหา ภายในเขต อบต.ชุมพล โดยสูบน้ำจากคลองอาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 3 บ้านนางเหล้า หมู่ที่ 4 บ้านวัดกระ หมู่ที่ 5 บ้านคูหา บ้านคลองฉนวน