นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น การยกร่างยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาคใต้

    2016-06-27 09:44:23
    24 มิ.ย.2559 (10.00 น.) นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น การยกร่างยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาคใต้ การพัฒนาเมือง และพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจในระยะแผนพัฒนา ในส่วนของการยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่พื้นที่เชื่อมโยง รวมทั้งชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้ เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ำมัน เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร และรักษาฐานการผลิตยางพาราและน้ำมันปาล์มตลอดจนถึงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ที่เป็นที่นิยมในระดับโลก รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ได้มาตราฐานสากล อย่างอาหารฮาลาล สนับสนุนด้านการค้าชายแดน และโลจิสติกส์ในอาเซียนตอนล่าง การวางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมแผนยกร่างฯโดยเป็นภาพรวมของ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนของภาคเศรษฐกิจ มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา