นายก อบจ.สงขลา ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน รายา เฟสติวัล 2559 (Raya Festival 2016)

    2016-06-23 15:28:07
    23 มิถุนายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา แถลงข่าวการจัดงาน รายา เฟสติวัล 2559 (Raya Festival 2016) ร่วมกับนายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายน้ำลึก พิชญาภรณ์ ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์การตลาดสาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2559 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 และห้องหาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของมุสลิม ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในหลักปฏิบัติของมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงผลักดันให้เกิดการประสานระหว่างสถาบันฮาลาล และหน่วยงานต่าง ๆ นำไปสู่การผลักดันเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตมุสลิมในจังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้