กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่สำรวจเบื้องต้นแนวถนนสายเกาะวา ต.เกาะแต้ว อ.เมือง - - บ้านปึก ต.นาทับ อ.จะ

    2016-06-15 14:39:13